Polityka prywatności – Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKSPOL
Jarosław Dąbrowski
NIP 876 100 03 31
Grudziądz dnia 02.01.2018 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów przez EKSPOL Jarosław Dąbrowski z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 117 B, zwaną dalej „Sprzedającym” na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej „Kupującym”. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży towarów, ofert, potwierdzeń przyjęcia zamówień do realizacji, świadczenia usług zawieranych między Sprzedającym a Kupującym, obowiązują obie Strony umowy, o ile Strony nie uzgodnią pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Polityka prywatności- Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Ekspol Jarosław Dąbrowski
ul. Chełmińska 117b, 86-300 Grudziądz
Tel. 56 46 13 778 e-mail: biuro@ekspol.com.pl
NIP 876 100 03 31 REGON 870248841
Grudziądz dnia 02.01.2018

Prawo odstąpienia od umowy. Zawartej poza lokalem przedsiębiorcy.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jednak w przypadku zamówienia
produktów nieprefabrykowanych wykonanych, wyprodukowanych według Państwa specyfikacji technicznej lub służących do zaspokojenia
zindywidualizowanych potrzeb prawo to nie przysługuje zgodnie z art. 38 ust 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014
r. poz. 827 z poz. zm.)

Polityka prywatności- Wzór formularza odstąpienia do umowy

Formularz dostępny  pod przyciskiem „Pobierz pdf”…

Polityka prywatności – Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016r (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKSPOL Jarosław Dąbrowski
ul. Chełmińska 117 B, 86-300 Grudziądz.
NIP 8761000331 Tel. 56 46 13 778 e-mail: biuro@ekspol.com.pl